POVZETEK

Metoda meditacije, ki je opisana v tej knjigi, je preizkušena v meditacijskih centrih v Burmi – avtor je bil sam v enem od njih – in ne zahteva nikakršnega posebnega znanja; dostopna je vsem, ne glede na izobrazbo, prepričanje, vero, svetovni nazor in psihofizične posebnosti. Metoda je sodobna, a kljub temu ostaja avtentična in vodi v stanje, ki razkrije pomen lastnega bivanja ter tako človeka umesti v tok življenja, v vse, kar biva, v stanje svobode, kjer se jaz zlije s celoto.

O AVTORJU

Primož Pečenko (1947 – 2007) , prevajalec in filozof, je študiral na Univerzi v Ljubljani, magistriral na Univerzi v Pooni ter doktoriral na Avstralski državni univerzi. Leta 2004 je z ženo, dr. Tamaro Ditrich, ustanovil Središče za budistične študije na Fakulteti za zgodovino, filozofijo, religijo in klasike na Univerzi v Queenslandu, kjer je tudi predaval. V slovenščino je prevedel številna palijska besedila, med katerimi so tudi Dhammapada (2001), Vprašanja kralja Milinde in nekateri Budovi govori.

ODLOMEK

Plemenita resnica o neprijetnosti bivanja (dukkhasacca) In kaj je, učenci, plemenita resnica o neprijetnosti bivanja? Rojstvo je neprijetno, staranje je neprijetno, smrt je neprijetna. Žalost, jok, telesna bolečina, duševna bolečina in obup so neprijetni. Če je nekdo v stiku z ljudmi ali stvarmi, ki jih ne mara, je neprijetno. Če je nekdo ločen od ljudi ali stvari, ki jih ima rad, je tudi neprijetno. Če si nekdo želi nekaj, česar ne more dobiti, je neprijetno. Skratka – vsaka navezanost na pet skupin bivanja je neprijetna. ln kaj je, učenci, rojstvo? Začetek bivanja, nastanek različnih bitij, spočetje, rojstvo v novi obliki, pojavljanje petih skupin bivanja in nastajanje osnov čutne zaznave – to se, učenci, imenuje rojstvo. ln kaj je, učenci, staranje? Ostarelost in onemoglost različnih bitij, gnitje in izpadanje zob, sivenje las, gubanje kože, pešanje življenjskih moči in slabenje čutov – to se, učenci, imenuje staranje. ln kaj je, učenci, smrt? Odhod, odhajanje različnih bitij, njihovo izničenje, izginjanje, konec življenja, zaključek življenjske dobe, razpad petih skupin bivanja, zapuščanje telesa ter popolno prenehanje življenjskih moči – to se, učenci, imenuje smrt. In kaj je, učenci, žalost? To je, učenci, zaskrbljenost, žalovanje, potrtost, notranja stiska in bridkost, ki se pojavi takrat, ko človeka doleti takšna ali drugačna izguba ali pa izkusi kakršno koli neprijetnost. In kaj je, učenci, jok? To je, učenci, objokovanje in tarnanje ter jadikovanje in stokanje, ki se pojavi takrat, ko človeka doleti takšna ali drugačna izguba ali pa izkusi kakršno koli neprijetnost. In kaj je, učenci, telesna bolečina? To je, učenci, bolečina v telesu ali telesna neprijetnost ter bolečina in neprijetnost, ki jo človek izkusi pri telesnem dotiku. In kaj je, učenci, duševna bolečina? To je, učenci, duševna stiska in duševna neprijetnost ter stiska in neprijetnost, ki jo človek izkusi pri raznih čutnih zaznavah. In kaj je, učenci, obup? To je, učenci, nemir in trpljenje ter nemirno in neznosno duševno stanje, ki se pojavi takrat, ko človeka doleti takšna ali drugačna izguba ali pa izkusi kakršno koli neprijetnost. In kaj je, učenci, neprijetnost, ki nastane, če je nekdo v stiku z ljudmi ali stvarmi, ki jih ne mara? To je takrat, ko človek srečuje, je povezan ali v stiku s prizori, zvoki, vonji, okusi, dotiki in mislimi, ki so nezaželene, neprijetne in mu ne prinesejo užitkov, ali pa se druži, srečuje in je v stiku z ljudmi, ki mu želijo zlo, neprijetnosti, težave in mu ne privoščijo, da bi se osvobodil vseh navezanosti. In kaj je, učenci, neprijetnost, ki nastane, če je nekdo ločen od ljudi ali stvari, ki jih ima rad? To je takrat, ko je človek ločen, oddaljen in nepovezan s prizori, zvoki, vonji, okusi, dotiki in mislimi, ki so zaželene, prijetne in mu prinesejo užitke, ali pa je ločen, oddaljen in nepovezan z ljudmi, ki mu želijo dobro, prijetno in udobno življenje ter mu privoščijo, da bi se osvobodil vseh vezi. To so oče, mati, brat, sestra, prijatelji in sorodniki. In kaj je, učenci, neprijetnost, ki nastane, če nekdo želi nekaj, česar ne more dobiti? Bitja, ki se rojevajo, si želijo, da se ne bi bilo treba roditi in da ne bi imela pred seboj novega rojstva. Kaj takega pa se ne da doseči samo z željo. To je neprijetnost, ki nastane, če nekdo želi nekaj, česar ne more dobiti. Bitja, ki se starajo, si želijo, da se ne bi starala in da ne bi več izkusila starosti. Tega pa se ne da doseči samo z željo. Tudi to je neprijetnost, ki nastane, če si nekdo želi nekaj, česar ne more dobiti. Bitja, ki so bolna, si želijo, da ne bi bila bolna in da ne bi v prihodnje nikoli več zbolela. Vendar se tega ne da doseči samo z željo. Tudi to je neprijetnost, ki nastane, če si nekdo želi nekaj, česar ne more dobiti. Bitja, ki so žalostna, jokajo, občutijo telesno in duševno bolečino ter obup, si želijo, da tega ne bi bilo treba izkusiti in da jih kaj takega ne bi več doletelo. Vendar se tega ne da doseči samo z željo. Tudi to je neprijetnost, ki nastane, če nekdo želi nekaj, česar ne more dobiti. Bitja, ki umirajo, si želijo, da ne bi umirala, in da jih ne bi nikoli več doletela smrt. Vendar se tega ne da doseči samo z željo. Tudi to je neprijetnost, ki nastane, če si nekdo želi nekaj, česar ne more dobiti. In kaj potem pomeni, učenci, neprijetnost, ki jo povzroči navezanost na pet skupin bivanja? To je navezanost na predmete zaznave (rūpa), navezanost na občutke (vedanā), navezanost na predstave (saññā), navezanost na odzive na zaznave in navezanost na različne zaznave (viññāṇa). Vse to se na kratko imenuje »neprijetnost, ki nastane zaradi navezanosti na pet skupin bivanja« (pancupādānakkhandhā dukkhā). Učenci, to se imenuje plemenita resnica o neprijetnosti.

KOLOFON

Jezikovno pregledal GREGA RIHTAR
Naslovnico ilustrirala TEJA KLEČ
Oblikoval TOMAŽ PLAHUTA
Izdal in založil ENO
Natisnil MATFORMAT

PODATKI O KNJIGI

Priročnik
264 strani
Mehka platnica
© 2014
15 x 23 cm
ISBN 9789616943154